GDPR Start Příručka 9 kroků k zajištění souladu s GDPR - VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tomáš Říha
sídlo Sladkovského 446, 530 02 Pardubice, IČ 47456884
(dále jen "prodávající")

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele i podnikatele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na stránkách www.GDPRstart.cz . Prodávající nabízí na stránkách neperiodické publikace ve formě elektronických knih, dokumentů, formulářů a související poradenství.
2. Publikace v elektronické podobě (dále jen e-knihy nebo zboží) zde nabízené jsou literárními autorskými díly chráněnými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která nejsou distribuována na hmotném nosiči, ale jsou zpřístupňována formou stažení díla z webových stránek prodávajícího na čtecí či jiné zařízení kupujícího, a to za účelem získání díla pro jeho osobní potřebu.
3. Stažením díla se rozumí úplatné nebo bezúplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícím (objednatelem) na jeho vyžádání prostřednictvím webu www.GDPRstart.cz.
4. Prodávající nabízí publikace ve formátu PDF, DOC, XLS atd.
5. Záruka na veškeré e-knihy je 24 měsíců, pokud není u konkrétního titulu stanoveno jinak.
6. Ceny uvedené na www.GDPRstart.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a případné slevy platné v době konání prodejní akce.
7. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Pro uzavření smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky kupujícím, je předepsán český jazyk.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn na základě objednávky získat právo užít vybrané publikace formou jejich stažení z webu www.GDPRstart.cz . Stažením získá uživatel v elektronické podobě jednu rozmnoženinu e-knihy, pokud není v objednávce uvedeno jinak, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného titulu, nebo bezúplatně, pokud je to u konkrétního titulu výslovně uvedeno.
2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.GDPRstart.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
4. Kupující obdrží od prodávajícího do 24 hodin e-mailem potvrzení o přijetí a zpracování objednávky.
5. Objednávka je návrhem smlouvy. Kupující odesláním objednávky na jím vybrané publikace uděluje prodávajícímu souhlas s dodáním publikace před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že stažením vybrané publikace prostřednictvím internetového obchodu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.
6. Po obdržení potvrzení o zpracování objednávky kupující uhradí předepsaným způsobem cenu za stažení publikace požadovanou prodávajícím.
7. Okamžikem úhrady ceny na účet prodávajícího je uzavřena kupní smlouva a kupujícímu je zároveň umožněno stažení publikace.
8. Neuhradí-li kupující na základě potvrzení objednávku do 5 pracovních dnů, má prodávající právo tuto objednávku zrušit. V případě pokračujícího zájmu musí v takovém případě kupující provést novou objednávku.
9. Kupujícím může být jen fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
10. Kupující při objednávání zboží na www.GDPRstart.cz nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

III. Cena a způsob platby

1. Cena za stažení publikace uvedená u konkrétního titulu na www.GDPRstart.cz je úplatou za získání práva užít e-knihy ve zvoleném rozsahu, tj. je úplatou buď za získání práva užít e-knihy v časově omezeném období (dočasná rozmnoženina díla), nebo úplatou za získání práva užít trvalé rozmnoženiny díla po časově neomezenou dobu.
2. Cena zahrnuje vždy pouze oprávnění k jedné rozmnoženině díla (pokud není v objednávce kupujícího uvedeno jinak), každá rozmnoženina smí být uložena pouze na jednom paměťovém zařízení (PC, NTB, ipod, ipad a jiné podobné zařízení) kupujícího.
3. Kupujícímu může být zřízeno právo užít i více rozmnoženin díla, pokud to uvede v objednávce. V tom případě bude oprávněn užívat takový počet rozmnoženin, jaký na www.GDPRstart.cz objednal a uhradil.
4. Platba probíhá převodem na bankovní účet prodávajícího: 1393444028 / 5500 , případně využitím externí platební brány.
5. Společně s publikací obdrží kupující elektronickou formou i platný daňový doklad.

IV. Autorská práva

1. Díla nabízená ke stažení na www.GDPRstart.cz formou elektronických knih jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v níže stanoveném rozsahu.
< 2. Kupující je oprávněn publikaci získanou stažením z webových stránek prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.
3. Kupující není oprávněn zakoupenou publikaci jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat, a to ani bezplatně.

V. Technické podmínky

1. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud kupující nemá potřebné softwarové či hardwarové vybavení a není proto z tohoto důvodu povinen vrátit kupujícímu již provedenou platbu za stažení publikace.
2. Prodávající zabezpečil stránky www.GDPRstart.cz proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Kupující je však zároveň povinen mít řádně zabezpečeno technické zařízení, na které si rozmnoženinu díla ukládá. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do technického zařízení kupujícího.
3. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení publikací ze stránek www.GDPRstart.cz do zařízení (např. čteček, mobilních telefonů apod.), jejichž technické parametry sice odpovídají požadavkům prodávajícího, ale jejichž využití výrobce či prodejce těchto zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení publikací od vybraných prodejců. Kupující je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.

VI. Reklamační řád

Záruka za jakost
1. V případě, že se u publikace vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit reklamaci.
2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li u konkrétního titulu uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem stažení knihy na čtecí zařízení kupujícího.
3. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:
- Uplynula-li u reklamované publikace záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, tj. záruka zanikla.
- Vada byla způsobena použitím hardwaru či softwaru nevhodného pro správné zobrazení e-knih prodávajícího a v rozporu s technickými podmínkami prodávajícího uvedenými v těchto VOP.
- Vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení a software pro čtení e-knihy.
- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do publikace.

Práva plynoucí ze záruky
Kupující při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné publikace, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadné publikace nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání publikace, právo na její výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace
1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu prodávajícího: tr@GDPRstart.cz .
2. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště / místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy odeslané na adresu tr@GDPRstart.cz , zcela postačí text "nechci obchodní sdělení". Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu není pod
mínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří (3) let od doručení zboží dle uzavřené kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající se zavazuje zajistit takové technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů kupujícího, aby byla zachována jejich integrita a důvěrnost.
4. Kupující prohlašuje, že si je vědom svých následujících práv týkajících se osobních údajů a byl o nich prodávajícím výslovně poučen:
- požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz
- požadovat omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů u prodávajícího
- podat stížnost u dozorového úřadu
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracující banky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Práva a povinnosti smluvních stran jako správce osobních údajů a subjektu osobních údajů, jak je upravují příslušné právní předpisy (zejména nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů), nejsou dotčena.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách www.GDPRstart.cz prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí relevantními obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele a dále též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, všechny ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tr@GDPRstart.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 03. 2018 a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.